Shop

THC: 86.91% 0.5g
Gela-Dos .5g Pod
THC: 80.48% 0.5g
Caramel Apple .5g Pod
THC: 81.85% 0.5g
Strawberry .5g Pod