Shop

THC: 3.2% 0.5g
18:1 CBD:THC
0.03g
4:1 CBD Peach
3.5g
Caryophyllene
0.03g
4:1 Lemon
THC: 14.15% 3.5g
OG Citron 2:1 CBD Sativa
3.5g
Terpinolene
THC: 11.37% 0.7g
Holy Crunch single
14g
Caryophyllene
14g
Terpinolene
3.5g
Limonene
14g
Ocimine
14g
Myrcene
14g
Limonene
14g
Pinene
THC: 5.4% 3.5g
REMEDY 5:8 CBD
THC: 1.83% 0.75g
Remedy 7:1
THC: 1.33% 0.75g
Remedy 10:1
0.1g
Pomegranate
THC: 50% 0.1g
Peach
THC: 19.66% 1.5g
Blue Dream King Fuzzies
THC: 39.09% 1g
1:1 Mango
0.1g
CBD Gummy
THC: 7.23% 3.5g
REMEDY 1:1 CBD
THC: 43.42% 1g
1:1 Juicy Melon
0.01g
20:1 Strawberry
0.4g
1:1
THC: 10.5% 3.5g
REMEDY 8:5 CBD