High Supply

14g
Sativa
14g
Hybrid
28g
Sativa
THC: 20.5% 7g
Indica Shake
THC: 23.39% 7g
Hybrid shake
THC: 21.27% 3.5g
Sativa .5g 7 Pack