Good Flower

THC: 23.75% 1g
Garlic Breath 1g Preroll
THC: 31.09% 3.5g
GMO 3.5g
THC: 24.64% 1g
Lava Cake 1g Preroll
THC: 18.61% 4g
Peach Ozz - 4g Preroll Pack
THC: 18.75% 1g
Peach Ozz 1g Preroll
THC: 23.11% 4g
MAC - 4g Preroll Pack
THC: 20.85% 1g
Jack Herer 1g Preroll
THC: 27.55% 1g
GMO 1g Preroll
THC: 20.76% 3.5g
Peach Ozz 3.5g
THC: 29.08% 3.5g
Garlic Breath 3.5g Eighth
THC: 19.24% 3.5g
Jack Herer 3.5g
THC: 18.84% 3.5g
Grease Monkey 3.5g
THC: 30.31% 3.5g
Royal Kush 3.5g
THC: 21.54% 1g
Wedding Cake
THC: 20.76% 3.5g
Peach Ozz 3.5g Eighth