Moxie

0.5g
Melonwreck Dart
0.5g
Xj-13
0.5g
OG Kush